DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Voorstel van de vereniging

Haar doeleinden : het verbeteren van de huidige toestand van de asbestslachtoffers in België en nieuwe drama’s voorkomen door toekomstige contaminaties te vermijden.
Tot nu toe werd het aantal slachtoffers onderschat. Het aantal zal de komende twintig jaar stijgen, omdat asbestziekten jaren na de contaminatie uitbreken. Deze stijging zal zonder onderscheid zowel het actieve als het non-actieve deel van de bevolking bereiken.
Vele slachtoffers zwijgen of zijn er zich zelfs niet van bewust van de oorsprong van hun ziekte.
Met deze situatie voor ogen – en het vaststellen van het ontbreken ervan in België - zijn we van mening dat een vereniging tot bescherming van asbestslachtoffers moest worden opgericht. Dit gebeurde in 2000, met de hulp van sommige familieleden van slachtoffers en sympathisanten.
Ze wil een officiële erkenning van de reële situatie en van de ernst van de gezondheidsaantastingen veroorzaakt door asbest, alsook een correcte en nauwkeurige inventarisatie van alle slachtoffers.
De vereniging nodigt de slachtoffers uit naar voor te treden en schadeloosstelling te vragen.

    Ze vraagt een volledige schadeloosstelling.
    Ze wil vechten voor de toeneming en verbetering van alle mogelijke red- en rechtsmiddelen van de slachtoffers met het oog op deze schadeloosstelling.
    Ze vraagt, voor alle tot nu toe niet gedekte slachtoffers, nieuwe hulpmiddelen die hen in staat stellen om te zorgen voor de tenlasteneming en de schadeloosstelling. Dit werd deels verwezenlijkt door de oprichting op 1 april 2007 van het AFA (Asbestfonds).

    Ze wil de  toekomstige, door asbest veroorzaakte problemen voorkomen en vermijden, nl. door
        toe te zien op de naleving van het asbestverbod in België en de Europese Unie;
        het opmaken van strikte, volledige en raadpleegbare asbestinventarissen in bedrijven en andere werkplaatsen, evenals in openbaar toegankelijke plaatsen ;
        certificaten van inventarisatie van asbest in de particuliere onroerend goed-verkoop;
        sanering van verontreinigde locaties ;
        de vorming van een korps dat kan ingrijpen op de verontreinigde locaties;
        een strikte controle over de werven waar asbest wordt verwijderd ;
        afvalbeheer ;
        de sensibilisering van een medisch korps voor de gezondheidsproblemen die veroorzaakt zijn door asbest ;
        meer investeringen voor medisch onderzoek naar de behandeling van asbestziekten, met name mesothelioom.
    De vereniging, een vzw, zal alle middelen in werking stellen om haar doelstellingen te bereiken.

Acties

Sinds haar oprichting heeft ABEVA op verschillende manieren getracht gerechtigheid te halen.

    Organisatie van verschillende algemene stappen voor de asbestslachtoffers
    Houden van persconferenties
    Verspreiding van een verslag « Abeva News »
    internetsite
    tussenkomsten op conferenties
    tussenkomsten bij politieke partijen, interpellatie tijdens de verkiezingscampagnes, parlementaire vragen. ABEVA heeft van verschillende parlementairen die zich hierin hebben vastgebeten actieve steun kunnen verkrijgen (Muriel Gerkens, Johan Malcorps, Alain Destexhe, Louis Ide en nog anderen …)
    overleg met de overheid, de sociale partners en de instellingen belast met deze dossiers (FMP enz…)
    tussenkomst bij de Europese commissie en het Europees parlement.

2.3 Eerste resultaten

Een belangrijke eis van ABEVA, de oprichting van een Fonds voor slachtoffers van asbest werd uiteindelijk gerealiseerd door de oprichting van de AFA (= Asbest Fonds Amiante) in april 2007. Een zonder twijfel gedeeltelijke en onvolledige realisatie, maar toch een enorme stap reeds in de goede richting (cfr commentaar van ABEVA in het stuk « Schadeloosstellingen »). In het algemeen heeft ons werk zeker bijgedragen tot een groeiend besef van het probleem. ABEVA zet zijn acties verder en legt vooral de nadruk op

    de verbetering van het AFA
    de sensibilisering van beroepen en milieus die in de toekomst het meest zullen worden blootgesteld.
    informatie (internetsite enz…)
    het eerbiedigen van het verbod op asbest, zowel op Belgisch als Europees niveau
    Internationale solidariteit met asbestslachtoffers.